محصولات

محصولات بیوتکنولوژی


ثام تروپین


بوسرلین استات


محلول های الکترولیتی و Nutrition


سدیم کلراید


منیزیم کلراید


پتاسیم کلراید


سدیم بی کربنات


دکستروز


محصولات ضد سرطان


ایزوکسان (ایفوسفامید) برای تزریق


آدریسین (دوکسوروبیسین هیدروکلراید) برای تزریق


یونی ترکسات


داروهای آنتی باکتریال


مترونیدازول


سیپروفلوکساسین


محلول های توازن الکترولیتی


دکستروز


رینگر


جانشین شونده های خون


ژلاتین مودیفاید


ویتاهس


محصولات دیالیز


محلول غلیظ همودیالیز


دیالیز صفاقی


دایاکارت


رقیق کننده ها و محلول های شستشو


آب سترون برای تزریق


آب سترون برای شستشو


سدیم کلراید


گلایسین


فیلگراستیم ( G-CSF)


فیلگراستیم ( G-CSF)


شرکتهای وابسته

saman

تاريخچه

سال 1363 تاسیس شرکت

سال 1365 شرو ع عملیات اجرایی ساختسال 1371  افتاحییه شرکت


 


سال 1371  بهره برداری از خطوط تولیدی و تولید انواع سرم های تزریقی و شستشوی 500 و 1000 میلی لیتردر بطری پروپیلن

سال 1373  تولید انواع سرم های تزریقی 500 و 1000 میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال 1375  تولید انواع محلول های دیالیز صفاقی 2000 میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال 1376  تولید انواع محلول های همودیالیز استات 3785 میلی لیتردر گالن

سال 1377  تولید انواع محلول های 2 و 3 لیتری در کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال 1378  تولید مترونیدازول 0.5 درصد 100 میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال 1379  تولید آمپول آبمقطر 5 میلی لیتردر ویال پروپیلن

سال 1380  شروع عملیات اجرایی ساختمانی  سایت بیوتکنولوژی

سال 1380 تولید جدید سیپروفلوکساسین 0.2 درصد در دکستروز 5 درصد 100 میلی لیتردرکیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال 1381  تولید همودیالیز اسیدی 3785 میلی لیتردر گالن

سال 1382  تولید انواع محلول های 50 میلی لیتردر کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال 1383  تولید اولین بچ آزمایشی هورمون رشد انسانی

سال 1383  تغییر حجم  انواع محلول های همودیالیز از 3785 میلی لیتربه 4920 میلی لیتردر گالن

سال 1384 تولید سرم تزریقی نیم نرمال 500 و 1000 میلی لیتردر بطری پروپیلن و کیسه چند لایه غیر پی وی سی

سال 1385  تولید ویالهای منیزیم سولفات %10 , %20و%50 و سدیم کلراید% 0.9 ده میلی لیتر در پلی پروپیلن

سال 1385  تولید محصول جدید بیوتکنولوژی تحت عنوان بوسرلین

سال 1387  ورود و بسته بندی کاتریج بی کربنات 650 و 700 میلی لیترجهت تولید تحت لیسانس

سال 1387  موافقت با تولید انبوه هورمون رشد انسانی توسط وزارت بهداشت و درمانسال 1387  انجام مطالعات تولید مشتقات خونی به روش کشت سلولی

سال 1388  ورود و بسته بندی اتریفاید استارچ 500 میلی لیترجهت تولید تحت لیسانس

سال 1388  تولید انواع سرم های تزریقی 250 سی سی

سال 1388  شروع عملیات اجرایی ساختمانی پروژه فاکتور 8

سال 1389  شروع تولید محصولات رقیق کننده در اسپایکی بگ و تولید محلول منیزیم سولفات


سال 1390 تولید محلولهای لیدوکائین %1 و %2


[ بازگشت ]